Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání.
Bazální stimulace staví na základech plasticity nervového systému.
Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb.
Terapie je přizpůsobena věku a stavu klienta.
Bazální stimulace je vhodná pro dětské pacienty (předčasně narozené děti, děti s vrozeným intelektovým či somatickým postižením) a pro dospělé pacienty s různým akutním či chronickým onemocněním, po úrazech mozku či pro pacienty s demencí.
Vztahy jednotlivých oblastí mozku se vyvíjejí, jak na základě genetických informací, tak i díky vlivům zevního prostředí. Při nedostatku adekvátních stimulů nastává deprivace. Senzomotorická (pohybová) deprivace či podnětová deprivace mají za následek poruchu intelektu.
Bazální stimulace využívá ve své terapii taktilně-haptické, somatické, vestibulární, chuťové, čichové, vibrační, zrakové, sluchové podněty.
Dostatek podnětů v průběhu ergoterapie přináší možnost optimalizovat integraci do konkrétních úrovní aktivit denního života pro dětského i dospělého pacienta.